free web stats

За мен / About me


 

English: My name is Ivan Pankev (Johnnie B. Goode) – traveller and photographer. In the last few years I had the opportunity to undertake some journeys to near and distant places:

– A road trip around all Balkan countries – including Bosnia and Herzegovina, Albania and Kosovo;

– Several visits to the Middle East – Cyprus, Lebanon, Palestine, Israel, Jordan, Egypt, Morocco, climbing the highest peak in North Africa – Jebel Toubkal (4167 m.) and a night in the Sahara Desert, …;

– 9 months around South America – 70 days of hitchhiking across Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay, trekking in the Central Andes of Bolivia, Peru and Ecuador, summiting the extinct volcano Mt. Chachani (6057 m.), sailing 2500 km. with cargo boats along the Amazon river, relaxing on the beautiful Caribbean coast of Colombia, Machu Picchu, the statue of Christ in Rio de Janeiro, Iguazu Falls, Salar de Uyuni, Torres del Paine, Ushuaia, …;

– 6 months of hitchhiking around Asia – Turkey, Azerbaijan, Georgia, Abkhazia, Armenia, Nagorno-Karabakh, Iran, walking the Lycian Way – 520 km. of trekking, ascenting Mt. Kazbek (5047 m.), summiting Armenia’s highest point – Mt. Aragats (4090 m.), climbing the highest peak of the Pontic mountains – Mt. Kaçkar (3937 m.) and the extinct volcano – Mt. Hasan Dagi (3268 m.), …;

– 2 months of hitchhiking around “The Middle Earth” (New Zealand) – 600 km. of trekking with total elevation of more than 24 ooo m. through rain forests, volcanic desert, lush valleys and the fjords of Southland;

But wherever I am, pretty soon I got home sick for our Bulgarian mountains where I like to spend my free time regardless of the season.

I enjoy visiting new places – whether for trekking, swimming in seas, oceans, rivers or lakes, exploring archeological or cultural sites … in other words – I love rediscovering (for myself) the unknown.

And I always do it with a camera in my hand – photography is my attempt to show how I see the world through my (contact) lenses.

Български: Казвам се Иван Панкев (Johnnie B. Goode) – пътешественик и фотограф. В последните няколко години имах възможността да предприема доста пътешествия из близки и далечни места:

– обиколка с кола на всички балкански страни – включително Босна и Херцеговина, Албания и Косово;

– няколко визити до Близкия Изток – Кипър, Ливан, Палестина, Израел, Йордания, Египет, Мароко, изкачване на най-високия връх в Северна Африка – Джебел Тубкал (4167 м.) и нощ в пустинята Сахара, …;

– 9 месеца из Южна Америка – 70 дни на стоп из Аржентина, Чили, Парагвай и Уругвай, трекинг в Централните Анди на Боливия, Перу и Еквадор, изкачване на вулкана Чачани (6057 м.), 2500 км. с товарни лодки по р. Амазонка, релаксиране на красивото карибско крайбрежие на Колумбия, Мачу Пикчу, статуята на Христос в Рио де Жанейро, водопадите Игуасу, Салар де Уюни, Торес дел Пайне, Ушуая, …;

– 6 месеца на стоп из Азия – Турция, Азербайджан, Грузия, Абхазия, Армения, Нагорни Карабах, Иран, извървяване на Ликийския път – 520 км. пешеходен преход, изкачвания на вр. Казбек (5047 м.), на първенеца на Армения – вр. Арагац (4090 м.), на най-високия връх на Понтийските планини – вр. Качкар (3937 м.) и на вулкана Хасан Даъ (3268 м.), …;

– 2 месеца на стоп из “Средната земя” (Нова Зеландия) – над 600 км. пешеходни преходи с повече от 24 000 м. изкачване сред джунгли, вулканична пустиня, тучна долини и фиордите на Саутланд; 

Но където и да се намирам, много скоро ми домъчнява за родните планини, където обичам да прекарвам свободното си време без значение от сезона.

Обичам да посещавам нови места – било за трекинг, къпане в морета, океани, реки или езера, разглеждане на археологически или културни забележителности… с други думи – обичам да преоткривам (за себе си) непознатото.

И винаги го правя с фотоапарат в ръка – фотографията е моят опит да покажа как аз виждам света през моите (контактни) лещи.

Close